Nguyễn Hữu Nhân

Nêu các biện pháp sử dụng nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu an toàn, hiệu quả đảm bảo phát triển bền vững. Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng trong cuộc sống và sản xuất


Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Phương Linh
Xem chi tiết
nguyễn hữu minh ngọc
Xem chi tiết
nguyễn hữu minh ngọc
Xem chi tiết
đỗ hồng an
Xem chi tiết
Khang Trần
Xem chi tiết
Khang Trần
Xem chi tiết
Đoàn Anh Minh Hoàng
Xem chi tiết
Đoàn Anh Minh Hoàng
Xem chi tiết