Khang Trần

Trình bày: Trạng thái, tính chất, ứng dụng của một số vật liệu,nguyên liệu, nhiên liệu,lương thực,thực phẩm.

Nguyễn Hữu Nhật Nam
22 tháng 12 2022 lúc 11:50

chất rắn/lỏng/khí...
dẻo/dai/mềm/ngọt...
 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khang Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Nhân
Xem chi tiết
nguyễn ngoc triết
Xem chi tiết
04-Nguyễn Hải Anh
Xem chi tiết
nguyễn hữu minh ngọc
Xem chi tiết
nguyễn hữu minh ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Kha
Xem chi tiết
Phạm Khánh Uyên
Xem chi tiết
Đỗ Quỳnh Anh
Xem chi tiết