Ôn tập toán 6

Kirigaya Kazuto

Một số tự nhiên chia cho 7 thì dư 5 , chia cho 13 thì dư 4 . Nếu đem số đó chia cho 91 thì dư bao nhiêu?

Isolde Moria
22 tháng 11 2016 lúc 18:22

Gọi số bất kì thỏa mãn điều kiện là a

Ta có :

\(\begin{cases}a=7k+5\\a=13l+4\end{cases}\)\(\left(k;l\in N\right)\)

\(\Rightarrow a+9=7k+5+9=13l+4+9\)

\(\Rightarrow a+9=7\left(k+2\right)=13\left(l+1\right)\)

\(\Rightarrow\begin{cases}a+9⋮7\\a+9⋮13\end{cases}\)

Mà (7;13)=1

=> a+9 \(⋮\)91

\(\Rightarrow a+9=91m\left(m\in N\right)\)

=> a = 91m - 9

=> a = 91 ( m - 1 ) + 91 - 9

=> a = 91 ( m - 1 ) + 82

=> a chia 91 dư 82

Bình luận (1)
Dương
22 tháng 11 2016 lúc 18:18

Gọi số cần tìm là a ( a \(\in\) N )

Ta có : a : 7 (dư 5)

a : 13 ( dư 4 )

=> a + 9 chia hết cho 7 và 13

7 và 13 đều là số nguyên tố => a + 9 chia hết cho 7 .13 = 91

=> a chia hết cho 91 - 9 =82

Vậy số tự nhiên đó đem chia 7 dư 5 ; chia 13 dư 4 . Ném đem chia só đó cho 91 duw 82

Bình luận (3)
Dương
22 tháng 11 2016 lúc 18:19

nhầm , làm lại :

Gọi số cần tìm là a ( a N )

Ta có : a : 7 (dư 5)

a : 13 ( dư 4 )

=> a + 9 chia hết cho 7 và 13

7 và 13 đều là số nguyên tố => a + 9 chia hết cho 7 .13 = 91

=> a chia hết cho 91 dư 91 - 9 =82

Vậy số tự nhiên đó đem chia 7 dư 5 ; chia 13 dư 4 . Ném đem chia só đó cho 91 duw 82

Bình luận (0)
Trần Quỳnh Mai
22 tháng 11 2016 lúc 18:27

Gọi số tự nhiên đó là a ( a \(\in\) N* )

Vì : a chia cho 7 dư 5 \(\Rightarrow a-5⋮7\Rightarrow a+9⋮7\)

Vì : a chia cho 13 dư 4 \(\Rightarrow a-4⋮13\Rightarrow a+9⋮13\)

\(\Rightarrow a+9\in BC\left(7,13\right)\)

Mà : \(BC\left(7,13\right)=\left\{91;182;273;...\right\}\)

\(\Rightarrow a+9⋮91\Rightarrow a+9=91k\Rightarrow a=91k-9\) .

\(\Rightarrow a=91k-91+82\Rightarrow a=91\left(k-1\right)+82\)

\(\Rightarrow\) a chia cho 91 dư 82

Vậy ...

Bình luận (0)
Tô Ngọc Hà
2 tháng 1 2019 lúc 22:19

\(\dfrac{x-1}{\sqrt{x} +1} + \frac{9}{ \sqrt{x} +1 }\) = \(\sqrt{x} -1 + \frac{9}{\sqrt{x} +1}\)

=\(\sqrt{x} +1 + \frac{9}{\sqrt{x} +1} -2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ShuShi
Xem chi tiết
Luffy Không Rõ Họ Tên
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hiếu
Xem chi tiết
Đại Phạm Khắc
Xem chi tiết
Nguyen Thi Thanh Thao
Xem chi tiết
Kirigaya Kazuto
Xem chi tiết
Dương Nguyễn Thùy
Xem chi tiết
Nhung Trâm
Xem chi tiết
nguyễn quốc duy
Xem chi tiết