Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (1)

Hà Đức Thọ