Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (3)

Phạm Ngọc Anh
Huy Hằng
Còi Trâm

Đang theo dõi (1)

Lê Nguyên Hạo