Ôn tập toán 6

Hỏi đáp

Nguyễn Bá Vinh
Xem chi tiết
Nguyễn Thế Bảo
14 tháng 4 2016 lúc 11:46

Ta có:

1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/15 + 1/16 = (1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5) + (1/6 + 1/7 + 1/8) + (1/9 + 1/10 + 1/11) + (1/12 + 1/13 + 1/14) + (1/15 + 1/16)

Vì 1/6 + 1/7 + 1/8 < 3x 1/6 = 1/2

   1/9 + 1/10 + 1/11 <3x1/9 = 1/3

   1/12 + 1/13 +1/14 < 3x1/12 = 1/4

   1/15 + 1/16 < 3 x 1/15 = 1/5

Nên A < 2 x (1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5) < 2 x (1/2 + 1/2 + 1/4 + 1/4) =3 (1)

Lập luận tương tự có:

A = ( 1/2 + 1/3 + 1/4) + (1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8) + (1/9 + 1/10 + 1/11 + 1/12) + (1/13 + 1/14 + 1/15 + 1/16) > (1/2 + 1/3 + 1/4) + 4 x 1/8 + 4 x 1/ 12 + 4 x 1/16

Hay A > 2 x (1/2 + 1/3 + 1/4) > 2 x (1/2 + 1/4 + 1/4) = 2 (2)

Từ (1) và (2) ta có 2 < A < 3. Vậy A không phải là số tự nhiên.

Chúc bạn học tốt!hihi

Bình luận (0)
Dương Thị Huyên
14 tháng 4 2016 lúc 19:00

khó thế

 

Bình luận (0)
Trần Lâm Ngọc Diệp Twili...
29 tháng 3 2017 lúc 21:55

Ta có mẫu chung là 24.3.5.7...15.

Thừa số phụ tương ứng với các mẫu của đề bài cho là k2;k3;k4;...k16.

Nhận xét:

Mẫu chung là số chẵn.

k2=23.3.5...15.

k3=24.5.7...15.

k4=22.3.5...15.

........................

k16=3.5.7...15.

Chỉ có duy nhất một thừa số phụ là số lẻ đó là k16.Các thừa số phụ còn lại đều là số chẵn.Mà tổng của các số chẵn với một số lẻ là một số lẻ.Vậy:

1/2+1/3+1/4+...+1/16=k2+k3 +k4+...+k16/24.3.5...15.=Số lẻ/Số chẵn.

Mà số lẻ không chia hết cho số chẵn =)S không phải là số tự nhiên.

Good luck!hihibanhqua.

Bình luận (0)
uyên nguyễn
Xem chi tiết
qwerty
21 tháng 4 2016 lúc 21:01

Câu hỏi của An Hạnh Nguyễn Đình - Chuyên mục hỏi đáp - Giúp tôi giải toán. - Học toán với OnlineMath

Bình luận (0)
Trần Mai Thanh Ngọc
22 tháng 4 2016 lúc 19:41

lên mạng tra thử?

 

Bình luận (0)
Nguyễn Nhân
23 tháng 4 2016 lúc 11:40

ta có a phần b bằng 2 phần 7 và b phần c bằng 21 phần 26

suy ra a phần b nhân b phần c bằng 2 phần 7 nhân 21 phần 26

suy ra a phần c bằng 3 phần 13

                                    ( chúc làm tốt ok )

Bình luận (0)
linh
Xem chi tiết
Trịnh Thành Công
4 tháng 5 2016 lúc 14:01

Nối B với N ta có:

Vì AN/AC=1/2

Tương tụ như AN=1/2AC

Suy ra:AN=NC(1)

Từ (1) suy ra:BN là đường trung tuyến

Ta được trung tuyến AD và BN cắt nhau tại P

Áp dụng đường trung tuyến của một tam giác ta được

  AP=2/3AD(2)

Từ(2) ta suy ra được AE=1/3 AD

Vậy AE=1/3AD(đpcm)

 

Bình luận (0)
Anna Phạm
Xem chi tiết
Yêu Toán
4 tháng 5 2016 lúc 16:02

Gọi 3 số cần tìm lần lượt là a,b,c

Tổng của 3 số là:

\(39.3=117\)

\(\Rightarrow a+b+c=117\) (1)

Theo bài ra ta có:

\(a=\frac{2}{5}b;a=c-9\) (2)

\(\Rightarrow b=\frac{5}{2}a;c=a+9\) (3)

Thay (2), (3) vào (1), ta đc :

\(a+\frac{5}{2}a+a+9=117\)

\(\Rightarrow\frac{9}{2}a=117-9=108\)

\(\Rightarrow a=108:\frac{9}{2}=24\)

\(\Rightarrow\begin{cases}b=\frac{5}{2}.24\\c=24+9\end{cases}\)

\(\Rightarrow\begin{cases}b=60\\c=33\end{cases}\)

Vậy a = 24

b = 60

c = 33

Bình luận (0)
Anna Phạm
4 tháng 5 2016 lúc 11:31

toan lop 4 nha may bn

Bình luận (0)
Ngô Châu Bảo Oanh
Xem chi tiết
Yêu Toán
4 tháng 5 2016 lúc 14:51

Câu hỏi của Nguyễn Tiểu Di - Chuyên mục hỏi đáp - Giúp tôi giải toán 

Bình luận (0)
Yêu Toán
4 tháng 5 2016 lúc 15:15

không có đâu mình nhầm

Bình luận (0)
37-Đặng Thị Anh Thư-7A2...
6 tháng 7 2023 lúc 20:50

đáp án: 33201641902665600

Bình luận (0)
Văn Phát Lê
Xem chi tiết
Trịnh Thành Công
4 tháng 5 2016 lúc 15:27

\(\frac{3^2}{20.23}+\frac{3^2}{23.26}+\frac{3^2}{26.29}+...+\frac{3^2}{77.80}\)

=\(\frac{3.3}{20.23}+\frac{3.3}{23.26}+\frac{3.3}{26.29}+...+\frac{3.3}{77.80}\)

=\(\frac{3}{20}-\frac{3}{23}+\frac{3}{23}-\frac{3}{26}+\frac{3}{26}-\frac{3}{29}+....+\frac{3}{77}-\frac{3}{80}\)

=\(\frac{3}{20}-\frac{3}{80}\)

=\(\frac{9}{80}\)

Bình luận (0)
Yêu Toán
4 tháng 5 2016 lúc 15:43

Ta có:

\(\frac{3^2}{20.23}+\frac{3^2}{23.26}+\frac{3^2}{26.29}+...+\frac{3^2}{77.80}=3\left(\frac{3}{20.23}+\frac{3}{23.26}+\frac{3}{26.29}+...+\frac{3}{77.80}\right)=3\left(\frac{1}{20}-\frac{1}{23}+\frac{1}{23}-\frac{1}{26}+\frac{1}{26}-\frac{1}{29}+...+\frac{1}{77}-\frac{1}{80}\right)=3.\left(\frac{1}{20}-\frac{1}{80}\right)=3.\frac{3}{80}=\frac{9}{80}\)

Bình luận (1)
Trịnh Thành Công
4 tháng 5 2016 lúc 15:47

Giống kết quả của mk thôi

 

Bình luận (0)
Văn Phát Lê
Xem chi tiết
Say You Do
4 tháng 5 2016 lúc 16:47

=> A=\(\frac{7}{4}\) . ( \(\frac{33}{12}\) + \(\frac{33}{20}\) + \(\frac{33}{30}\) + \(\frac{33}{42}\) ) => A=   \(\frac{7}{4}\).33. ( \(\frac{1}{12}\) + \(\frac{1}{20}\) + \(\frac{1}{30}\) + \(\frac{1}{42}\) )

=> A=\(\frac{7}{4}\).33. ( \(\frac{1}{3.4}\) + \(\frac{1}{4.5}\) + \(\frac{1}{5.6}\) + \(\frac{1}{6.7}\) ) = \(\frac{7}{4}\).33.(\(\frac{1}{3}\) - \(\frac{1}{4}\) + \(\frac{1}{4}\) - \(\frac{1}{5}\) + \(\frac{1}{5}\) - \(\frac{1}{6}\) + \(\frac{1}{6}\) - \(\frac{1}{7}\) )

  \(\frac{7}{4}\) .33.(\(\frac{1}{3}\) - \(\frac{1}{7}\)) =  \(\frac{7}{4}\) .33. \(\frac{4}{21}\) = 11. Vậy A=11

Bình luận (0)
Yêu Toán
4 tháng 5 2016 lúc 16:23

Ta có:

\(\Rightarrow A=\frac{7}{4}.\left(\frac{11}{4}+\frac{33}{20}+\frac{11}{10}+\frac{11}{14}\right)\)

\(\Rightarrow A=\frac{7}{4}.\frac{44}{7}=11\)

Bình luận (0)
Phạm Ngọc Minh Tú
Xem chi tiết
Phạm Tuấn Kiệt
4 tháng 5 2016 lúc 16:33

giống mình thế ?  hihi
 

Bình luận (0)
Say You Do
4 tháng 5 2016 lúc 16:39

Giống nhau ồi, thứ sáu thi.

Bình luận (0)
Say You Do
4 tháng 5 2016 lúc 17:02

Ai mà chẳng lo chớ.

Bình luận (0)
Luffy Phạm
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Tất Đạt
4 tháng 5 2016 lúc 16:53

Vì nEN=>n có dạng 3k;3k+1;3k+2(kEN)

Nếu n có dạng 3k=>3k^2=3k*3k=9*k^2=3*3*k^2 chia 3 dư 0

Nếu n có dạng 3k+1=>(3k+1)^2=(3k+1)*(3k+1)=9*k^2+3k+3k+1

Vì 9*k^2 chia hết cho 3;3k+3k chia hết cho 3 mà 1 chia 3 dư 1

=>9*k^2+3k+3k+1 chia 3 dư 1

Nếu n có dạng 3k+2=>(3k+2)^2=(3k+2)*(3k+2)=9*k^2+6k+6k+4

Vì 9*k^2 chia hết cho 3;6k+6k chia hết cho 3 mà 4 chia 3 dư 1

=>9*k^2+6k+6k+4 chia 3 dư 1

KL:Nếu n chia hết cho 3 thì n^2 chia 3 dư 0

      Nếu n không chia hết cho 3 thì n^2 chia 3 dư 1

Bình luận (0)
Phạm Nguyễn Tất Đạt
4 tháng 5 2016 lúc 17:42

tui hk bít cái đó

Bình luận (0)
Say You Do
4 tháng 5 2016 lúc 17:42

Bài này sử dụng đồng dư thức dễ hơn.

Bình luận (0)
Diệp Alesa
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Tất Đạt
4 tháng 5 2016 lúc 17:07

Gọi số HS là a(aEN)

Ta có 50:a dư 13

     =>(50-13) chia hết cho a

    =>37 chia hết cho a

 =>aE Ư(37)={37;1}(vì aEN)

Mà a>13 =>a=37

Vậy số HS là 37

Bình luận (0)