Ôn tập toán 6

Luffy Không Rõ Họ Tên

Số tự nhiên a khi chia cho 7 dư 5;chia 13 thì dư 4.Hỏi a chia 91 dư bao nhiêu.

 

Phạm Nguyễn Tất Đạt
10 tháng 5 2016 lúc 12:51

Ta có a:7 dư 5=>(a+2)\(⋮\)7=>(a+2+7)\(⋮\)7=>(a+9)\(⋮\)7

          a:13 dư 4=>(a+9)\(⋮\)13

=>(a+9)\(⋮\)7 và 13

Mà ƯCLN(7,13)=1

=>(a+9)\(⋮\)7*13

=>(a+9)\(⋮\)91

=>a:91 dư 82

 

      

Bình luận (0)
Đặng Minh Triều
10 tháng 5 2016 lúc 13:13

Gọi q1 là thương của a khi chia cho 7 =>a=7q1+5

=>a+9=7q1+14=7.(q1+2)=>a+9 chia hết cho 7 (1)

Gọi q2 là thương của a khi chia cho 13 =>a=13q2+4

=>a+9=13q2+13=13.(q2+1)=>a+9 chia hết cho 13 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: a+9 là bội chung của 7 và 13

Mà U7CLN(7;13)=1 =>a+9 chia hết cho 7.13=91

Đặt a+9=91k =>a=91k-9 =91(k-1)+82

=>a chia 91 dư -9 hoặc dư 82 

Mà a là số tự nhiên nên a chia 91 dư 82

Bình luận (0)
Trịnh Thành Công
10 tháng 5 2016 lúc 14:53

Phải làm thế này nèbanh

a chia 7 dư 5 => (a-5) chia hết cho 7 => (a+2) chia hết cho 7

a chia 13 dư 11 => (a-11) chia hết cho 13 => (a+2) chia hết cho 13

=> a+2 thuộc BC(7;13)

=> a+2 chia hết cho BCNN(7;13)

Vì ƯCLN(7;13)=1 => BCNN(7;13)=7.13=91

=> a+2 chia hết cho 91

=> a chia 91 dư 91-2=89

Vậy a chia 91 dư 89 

Bình luận (0)
Unravel
10 tháng 5 2016 lúc 15:15

Vì a chia 7 dư 5, a chia 13 dư 4 nên ta có:

\(a=7k+5=13h+4\)

\(\Rightarrow a+9=7k+5+9=7k+14=7\left(k+2\right)\)

               \(=13h+4+9=13h+13=13\left(h+1\right)\)

Do đó a + 9 chia hết cho 7 và 13.

Mà \(\left(7;13\right)=1\) nên a + 9 chia hết cho 7.13 hay chia hết cho 91.

Do đó a+9 có dạng \(91r\)

\(\Rightarrow a+9=91\left(r-1\right)+91\)

\(a=91\left(r-1\right)+91-9=91\left(r-1\right)+82\)

\(\Rightarrow\)a chia 91 dư 82

Vậy a chia cho 91 dư 82.

Bình luận (0)
Nguyễn Vũ Phượng Thảo
10 tháng 5 2016 lúc 17:42

Ta có: a:7 dư 5

           a+9 chia hết cho 7

          a:13 dư 4

            a+9 chia hết cho 13

Vậy a+9 chia hết cho cả 7 và 13

         mà ƯCLN(7;13)=1

Vậy a+9 chia hết cho 7x13

        a+9 chia hết cho 91

Vậy a chia 91 dư 82

            

Bình luận (1)
Tuệ Mai Nguyễn
28 tháng 2 2022 lúc 21:44

Ta có a:7 dư 5=>(a+2)⋮⋮7=>(a+2+7)⋮⋮7=>(a+9)⋮⋮7

          a:13 dư 4=>(a+9)⋮⋮13

=>(a+9)⋮⋮7 và 13

Mà ƯCLN(7,13)=1

=>(a+9)⋮⋮7*13

=>(a+9)⋮⋮91

=>a:91 dư 82

 Tick mk ikkkk

Bình luận (0)
Tuệ Mai Nguyễn
28 tháng 2 2022 lúc 21:45

Ta có a:7 dư 5=>(a+2)7=>(a+2+7)7=>(a+9)7

          a:13 dư 4=>(a+9)13

=>(a+9)7 và 13

Mà ƯCLN(7,13)=1

=>(a+9)7*13

=>(a+9)91

=>a:91 dư 82

 Tick mk ikkkk

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kirigaya Kazuto
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hiếu
Xem chi tiết
ShuShi
Xem chi tiết
Mai Anh Vu
Xem chi tiết
Kirigaya Kazuto
Xem chi tiết
Nguyen Thi Thanh Thao
Xem chi tiết
Hạ Tử Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Linh
Xem chi tiết
Đại Phạm Khắc
Xem chi tiết