Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 304
Số lượng câu trả lời 332
Điểm GP 44
Điểm SP 256

Người theo dõi (102)

Đang theo dõi (15)