Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 305
Số lượng câu trả lời 354
Điểm GP 47
Điểm SP 272

Người theo dõi (106)

Đang theo dõi (15)