Quốc Thái

Một CLĐ có m = 0,2 kg dao động với phương trình s = 10cos2t (cm). Ở thời điểm t = \(\pi\)/12s, con lắc có động năng là bao nhiêu?

Team LCPT
25 tháng 5 lúc 11:54

Từ phương trình li độ dài: \(s=10cos\left(2t\right)\)

Tại \(t=\dfrac{\pi}{12}s\), ta có: \(s=10cos\left(2t\right)=10cos\left(2.\dfrac{\pi}{12}\right)=5\sqrt{3}cm\)

Thế năng tại thời điểm đó:

\(W_t=\dfrac{1}{2}m\omega^2s^2=\dfrac{1}{2}0,2.2^2.\left(5\sqrt{3}.10^{-2}\right)^2=3.10^{-3}J\)

Cơ năng của con lắc đơn: 

\(W=\dfrac{1}{2}m\omega^2S_0^2=\dfrac{1}{2}.0,2.2^2.\left(10.10^{-2}\right)^2=4.10^{-3}J\)

⇒ Động năng của con lắc tại thời điểm đó:

\(W_đ=W-W_t=4.10^{-3}-3.10^{-3}=10^{-3}J\)

Bình luận (2)
Hàng Tô Kiều Trang
25 tháng 5 lúc 14:26

\(s=10.cos.2.\dfrac{\pi}{12}=10\)

\(v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{10.12}{\pi}=\dfrac{120}{\pi}\)

\(W_đ=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}.0,2.\left(\dfrac{120}{\pi}\right)^2=145,9025J\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Gia Bảo
Xem chi tiết
Gia Bảo
Xem chi tiết
Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết