Lizy

\(\left\{{}\begin{matrix}x+my=m+1\\mx+y=3m-1\end{matrix}\right.\)

Tìm m để pt có nghiệm duy nhất (x;y) để x,y đạt Min

Akai Haruma
3 tháng 2 lúc 21:40

Để x,y đạt min? Bạn xem lại đề nhé.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lizy
Xem chi tiết
chichi
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
An Nhi
Xem chi tiết
trần vũ hoàng phúc
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết