Lizy

\(\left\{{}\begin{matrix}x^2-y^2+6x+2y=0\\x+y=8\end{matrix}\right.\)

Hệ trên cho ta thu được pt nào?

Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 21:55

Từ pt dưới \(\Rightarrow y=8-x\)

Thế vào pt trên:

\(x^2-\left(8-x\right)^2+6x+2\left(8-x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow5x-12=0\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
pansak9
Xem chi tiết
ILoveMath
Xem chi tiết
Nguyễn Huy Tú ( ✎﹏IDΣΛ...
Xem chi tiết
ILoveMath
Xem chi tiết
ILoveMath
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
Mèo Dương
Xem chi tiết
MiMi VN
Xem chi tiết
ILoveMath
Xem chi tiết
Mèo Dương
Xem chi tiết