Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 421
Số lượng câu trả lời 9600
Điểm GP 854
Điểm SP 12604

Người theo dõi (373)

Tho Nguyễn Văn
Duy Đạt
Friendly girl
Sun ...

Đang theo dõi (5)