Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 433
Số lượng câu trả lời 9695
Điểm GP 909
Điểm SP 12783

Người theo dõi (378)

Đang theo dõi (4)