Lizy

\(\left\{{}\begin{matrix}\text{2|1+|x||-|1-|x||=5}\\\text{|1+|x||+4|1-|x||=7}\end{matrix}\right.\)

 

HT.Phong (9A5)
3 tháng 2 lúc 20:29

Bạn xem lại để nha sau cái này nó không phải là hpt vì chỉ có 1 ẩn `x`

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
DUTREND123456789
Xem chi tiết
huy tạ
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
mynameisbro
Xem chi tiết
ILoveMath
Xem chi tiết
kietdvjjj
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
mynameisbro
Xem chi tiết
huong giang
Xem chi tiết
huy tạ
Xem chi tiết