nthv_.

Giúp mình vs ạ, mình xin tặng 5coin ạ :>

undefined

Lấp La Lấp Lánh
23 tháng 10 2021 lúc 22:53

Bài 4:

a) Gọi AB là độ cao máy bay, BC là đoạn đường máy bay bay

Áp dụng tslg trong tam giác ABC vuông tại A:

\(sinC=\dfrac{AB}{BC}\Rightarrow BC=\dfrac{AB}{sinC}=\dfrac{2500}{sin23^0}\approx6398\left(m\right)\)

b) Đổi: \(6398m=6,398km\)

Thời gian máy bay đạt độ cao 2500m:

\(t=\dfrac{S}{v}=\dfrac{6,398}{500}\approx0,03h=1,8ph\)

 

 

 

Bình luận (1)
hưng phúc
23 tháng 10 2021 lúc 22:56

Bn đặt tên các góc đc ko

Bình luận (1)
Lấp La Lấp Lánh
23 tháng 10 2021 lúc 22:58

Bài 5:

Gọi B là góc nhìn \(30^0\) và C là góc nhìn \(40^0\), A là cù lao, kẻ đường cao AH

Áp dụng tslg:

\(\left\{{}\begin{matrix}tanB=\dfrac{AH}{HB}\Rightarrow AH=HB.tan30^0\\tanC=\dfrac{AH}{HC}\Rightarrow AH=HC.tan40^0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\dfrac{HB}{tan40^0}=\dfrac{HC}{tan30^0}=\dfrac{HB+HC}{tan40^0+tan30^0}=\dfrac{BC}{tan40^0+tan30^0}\approx35\left(m\right)\)

\(\Rightarrow HB\approx30\left(m\right)\Rightarrow AH\approx17\left(m\right)\)

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
23 tháng 10 2021 lúc 22:59

Bài 4:

a) Muốn đạt độ cao 2500m thì:

\(sin23^o=\dfrac{2500}{x}\) (hệ thức lượng giác trong tam giác vuông)

\(\Rightarrow x\approx6398,3m\)

b) \(v=500\)km/h=\(\dfrac{1250}{9}\)m/s

 Thời gian để máy bay đạt độ cao 2500m:

   \(t=\dfrac{S}{v}=\dfrac{2500}{\dfrac{1250}{9}}=18\left(s\right)=0,3\left(phút\right)\)

 

Bình luận (4)
nguyễn thị hương giang
23 tháng 10 2021 lúc 23:07

Bài 5.

undefined

Xét tam giác ABH vuông tại H có: 

\(tan30=\dfrac{d}{BH}\Rightarrow BH=\dfrac{d}{tan30}\)

Xét tam giác AHC vuông tại H có:

\(tan40=\dfrac{d}{CH}\Rightarrow CH=\dfrac{d}{tan40}\)

Lại có \(BH+CH=BC\) \(\Rightarrow\) \(\dfrac{d}{tan30}+\dfrac{d}{tan40}=50\Rightarrow d\approx17,1m\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nthv_.
Xem chi tiết
like game
Xem chi tiết
tutu
Xem chi tiết
Hoà Huỳnh
Xem chi tiết
Hoàng Nguyễn Thanh Tuy...
Xem chi tiết
Hân Bùi
Xem chi tiết
Vũ Thu Trang
Xem chi tiết
44. Bình Thi .8A. cô Hải...
Xem chi tiết