Hương Nguyễn

undefined

Dựa vào sơ đồ mô tả quá trình quang hợp ở thực vật, em hãy cho biết:

1. Các chất tham gia và các chất được tạo thành trong quá trình quang hợp. 

2. Lá cây lấy các nguyên liệu để thực hiện quá trình quang hợp từ đâu?

3. Viết phương trình quá trình quang hợp ở thực vật. 

Dzịt
21 tháng 6 lúc 15:06

Câu 1:

Các chất tham gia: carbon dioxide, nước và chất khoáng

Chất được tạo thành: oxygen, ánh sáng mặt trời, chất hữu cơ

Câu 2: Ánh sáng mặt trời

cÂU 3: \(6CO_2+12H_20\rightarrow C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O\)

Bình luận (5)
Lưu Quang Trường
21 tháng 6 lúc 15:08

1. Các chất tham gia: cacbon dioxide, nước và chất khoáng

Các chất tạo thành: oxy, năng lượng và chất hữu cơ

2. Lá cây lấy các nguyên liệu để thực hiện quá trình quang hợp từ: đất và không khí có chất xúc tác từ ánh sáng mặt trời là clorophin

3. CO2+H2O+chất khoáng -clorophin-> Q + chất hữu cơ + O2

Bình luận (0)
Sunshine
21 tháng 6 lúc 15:33

1. Các chất tham gia: `CO_2, H_2O` và chất khoáng.

Chất được tạo: `O_2`, chất hữu cơ, ánh sáng mặt trời

2. Ánh sáng của mặt trời.

`3. CO_2 + H_2O -> C_6H_12O_6 + O_2 + H_2O`

Cần bằng: `6CO_2 + 12H_2O -> C_6H_12O_6 + 6O_2 + 6H_2O`

Bình luận (0)

 1: Các chất tham gia: carbon dioxide, nước và chất khoáng Chất được tạo thành: oxygen, ánh sáng mặt trời, chất hữu cơ, 2: Ánh sáng mặt trời, 3: 6 C O 2 + 12 H 2 0 → C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + 6 H 2 O

Bình luận (0)
Lê Ngọc
21 tháng 6 lúc 17:43

Câu 1 : Các chất tham gia : carbon dioxide, nước, chất khoáng

Chất được tạo thành : chất hữu cơ, oxygen, ánh sáng mặt trời

Câu 2 : ánh sáng mặt trời

Câu 3 :\(6CO_2+12H_2O\rightarrow C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O\)

Bình luận (0)
×͡×мเu╰‿╯Ⓝè☂
24 tháng 6 lúc 10:00

Câu 1:

Các chất tham gia: carbon dioxide, nước và chất khoáng

Chất được tạo thành: oxygen, ánh sáng mặt trời, chất hữu cơ

Câu 2:

Ánh sáng mặt trời

CÂU 3:

6 C O 2 + 12 H 2 0 → C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + 6 H 2 O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Minh Trang

Câu 6:Nhóm sinh vật nào sinh sản hữu tính :
A.con chó,cây đậu , cây dương sỉ
B.Con người , cây đậu , con ếch
C.Con gà, cây đậu , trùng roi
D.Con châu chấu, cây đậu , cây khoai lang
Câu 8:Đâu là quá trình sinh trưởng của cây đậu :
A.Hạt đậu nảy mầm thành cây con
B.Cây con cao them 5cm sau 1 tuần
C.Cây đậu con ra hoa kết quả
D.Cây đậu con kết quả tạo hạt
Câu 13:Nhóm sinh vật nào dưới đây sinh sản vô tính:
A. Trùng roi, cây khoai lang, cây dương sỉ
B.Con người , cây khoai lang , con ếch
C.Con châu chấu, cây đậu , trùng roi
D.Con châu chấu , cây đậu, cây khoai lang
oCâu 15:Sinh vật trên TRÁI ĐẤT dc chia thành các giới:
A. giới , ngành , lớp , bộ , họ ,chi,loài
B.giới khởi sinh, giới nấm , giới thực vật
C.giới thực vật,giới thân mềm , giới khởi sinh
D.giới nguyên sinh , giới thực vật, giới động vật, giới nấm , giới khởi sinh
Câu 16:Đặc điểm của cây cảm ứng ở động vật đa bào là?
A.Chậm chạp , khó nhận thấy , qua nghiên cứu mới phát hiện được
B.Qúa nhanh , khó nhận thấy , qua nghiên cứu mới phát hiện được
C.Diễn ra nhanh , có thể quan sát dễ dàng
D.Chậm chạp, có thể nhận biết dễ dàng , ko cần qua nghiên cứu
Câu 18:Đâu là sự sinh trưởng trong các hiện tượng sau:
A.Cây đậu nảy mầm thành cây con
B.Cây ngô ra hoa
C.Cá trắm trong ao thiếu chăm sóc nên chỉ dài và to chậm
D.Nòng nọc mọc chân,đuôi dần để tiêu biểu tạo thành ếch