camcon

Đạo hàm \(\sqrt{4x+\sqrt{4x+9}}\)

Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 18:13

\(y'=\dfrac{\left(4x+\sqrt{4x+9}\right)'}{2\sqrt{4x+\sqrt{4x+9}}}=\dfrac{4+\left(\sqrt{4x+9}\right)'}{2\sqrt{4x+\sqrt{4x+9}}}\)

\(=\dfrac{4+\dfrac{2}{\sqrt{4x+9}}}{2\sqrt{4x+\sqrt{4x+9}}}=\dfrac{1+2\sqrt{4x+9}}{\sqrt{4x+\sqrt{4x+9}}.\sqrt{4x+9}}\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
títtt
Xem chi tiết
Nhi Hoàng
Xem chi tiết
Phamvan
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
ánh tuyết nguyễn
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Bao Ngoc Duong Vu
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết