Leenh

Dẫn luồng khí H2 dư đi qua ống nghiệm chứa 16 gam CuO nung nóng .Sau một thời gian thu được chất rắn A. Hòa tan hoàn toàn A bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch B và 3,36 lít( điều kiện tiêu chuẩn) khí không màu mùi xốc. a. tính phần trăm khối lượng cho đã bị khử b. cho dung dịch B phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau khi phản ứng kết thúc lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung Lm hộ mik vs ạ !!!

๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
15 tháng 1 2022 lúc 13:13

a)

\(n_{CuO}=\dfrac{16}{80}=0,2\left(mol\right)\)

Gọi số mol CuO bị khử là a

\(n_{SO_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

PTHH: CuO + H2 --to--> Cu + H2O

              a----------------->a

            Cu + 2H2SO4 --> CuSO4 + SO2 + 2H2O

              a---------------------------->a

=> a = 0,15 (mol)

=> Phần trăm CuO bị khử = \(\dfrac{0,15}{0,2}.100\%=75\%\)

b) 

Bảo toàn Cu: \(n_{CuSO_4}=n_{CuO}=0,2\left(mol\right)\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}n_{BaSO_4}=0,2\left(mol\right)\\n_{CuO}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> mrắn = 0,2.233 + 0,2.80 = 62,6(g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Bảo Huy
Xem chi tiết
Bảo Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết