Nguyễn Hoàng Nam

Cho luồng khí H2 dư đi qua hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 29,6 gam chất rắn. Mặt khác, để hòa tan hết lượng X trên cần vừa đủ 600 ml dung dịch HCl 2M. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X

Ngô Quang Sinh
6 tháng 2 2017 lúc 16:45

2H(Axit) + O(Oxit) → H2O

→ nH(Axit) = 2.nO(Oxit)

Gọi số mol của Fe3O4 và CuO lần lượt là x và y

BTNT O: 4x + y = 0,6

BTKL: 56 . 3x + 64y = 29,6

=> x = 0,1 và y = 0,2

=> %Fe3O4 = 59,18%

%CuO = 40,82%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn 9E Tấn Bách
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Bảo Huy
Xem chi tiết
Bảo Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Minh Nguyễn
Xem chi tiết
..Thư
Xem chi tiết