MixiGaming

Cho tam giác MNP nhọn, kẻ hai đường cao NE và PF cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:
1) tam giác MEN ∽ tam giác MFP 2) tam giác NFH ∽ tam giác PEH
3) tam giác MEF ∽ tam giác MNP 4) tam giác HEF ∽ tam giác HPN

1: Xét ΔMEN vuông tại E và ΔMFP vuông tại F có

\(\widehat{EMN}\) chung

Do đó: ΔMEN~ΔMFP

2: Xét ΔHFN vuông tại F và ΔHEP vuông tại E có

\(\widehat{FHN}=\widehat{EHP}\)(hai góc đối đỉnh)

Do đó: ΔHFN~ΔHEP

3: Ta có; ΔMEN~ΔMFP

=>\(\dfrac{ME}{MF}=\dfrac{MN}{MP}\)

=>\(\dfrac{ME}{MN}=\dfrac{MF}{MP}\)

Xét ΔMEF và ΔMNP có

\(\dfrac{ME}{MN}=\dfrac{MF}{MP}\)

\(\widehat{EMF}\) chung

Do đó: ΔMEF~ΔMNP

4: Ta có: ΔHFN~ΔHEP

=>\(\dfrac{HF}{HE}=\dfrac{HN}{HP}\)

=>\(\dfrac{HF}{HN}=\dfrac{HE}{HP}\)

Xét ΔHFE và ΔHNP có

\(\dfrac{HF}{HN}=\dfrac{HE}{HP}\)

\(\widehat{FHE}=\widehat{NHP}\)(hai góc đối đỉnh)

Do đó: ΔHFE~ΔHNP

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh chí
Xem chi tiết
Trang Nguyễn Trần Bảo
Xem chi tiết
Đỗ Hoàng Anh Thư
Xem chi tiết
hello
Xem chi tiết
Hoàn Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Bear XD
Xem chi tiết
NARUTO3D
Xem chi tiết
Thảo Dạ
Xem chi tiết