Ngọc hân

Cho tam giác ABC vuông tại A vẽ đường cao AH, AB=6 cm, AC=8 cm

a C/m tam giác HBA đồng dạng với tam giác ABC

b Tính BC, AH, BH

Nguyễn Lê Phước Thịnh
17 giờ trước (22:32)

a: Xét ΔHBA vuông tại H và ΔABC vuông tại A có

góc B chung

=>ΔHBA đồng dạng với ΔABC

b: \(BC=\sqrt{6^2+8^2}=10\left(cm\right)\)

AH=6*8/10=4,8cm

BH=6^2/10=3,6cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
anhthu hothi
Xem chi tiết
12121
Xem chi tiết
Hoàng Thị Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Phương Anh
Xem chi tiết
NSA tươi
Xem chi tiết
trinh Dang
Xem chi tiết
Nguyễn An Nhiên
Xem chi tiết
ngu thì chết
Xem chi tiết
nguyen thi hanh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)