Hello
 

Cho tam giác ABC nhọn (AB <AC) có hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh: 𝛥𝐹𝐻𝐵∽  𝛥𝐸𝐻𝐶 .

b) Chứng minh: 𝛥𝐹𝐻𝐵∽  𝛥𝐸𝐻𝐶 

  

a: Xét ΔFHB vuông tại F và ΔEHC vuông tại E có

\(\widehat{FHB}=\widehat{EHC}\)(hai góc đối đỉnh)

Do đó: ΔFHB~ΔEHC

b: Xét ΔAEB vuông tại E và ΔAFC vuông tại F có

\(\widehat{EAB}\) chung

Do đó: ΔAEB~ΔAFC

=>\(\dfrac{AE}{AF}=\dfrac{AB}{AC}\)

=>\(\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{AF}{AC}\)

Xét ΔAEF và ΔABC có

\(\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{AF}{AC}\)

\(\widehat{EAF}\) chung

Do đó: ΔAEF~ΔABC

=>\(\widehat{AFE}=\widehat{ACB}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thư Nguyễn
Xem chi tiết
Thư Nguyễn
Xem chi tiết
Kiến Quốc
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Hoàn Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Thanh
Xem chi tiết
hello
Xem chi tiết
studyinclass
Xem chi tiết
Rùa nhỏ
Xem chi tiết
Hiệp Ngô
Xem chi tiết