nood
Cho parabol (P) : y= \(\dfrac{1}{2}x^2\) và đường thẳng (D) : y=-x+4a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxyb) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép toánc) Tìm tọa độ điểm m A thuộc (P) (A khác gốc tọa độ )có tung độ gắp ba lần hoành độd) Tìm tọa độ điểm B thuộc (P) có tung độ hơn hoành dộ 12 đơn vị

a:loading...

 

b: Phương trình hoành độ giao điểm là:

\(\dfrac{1}{2}x^2=-x+4\)

=>\(\dfrac{1}{2}x^2+x-4=0\)

=>\(x^2+2x-8=0\)

=>(x+4)(x-2)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=-4\\x=2\end{matrix}\right.\)

Thay x=-4 vào y=-x+4, ta được:

\(y=-\left(-4\right)+4=8\)

Thay x=2 vào y=-x+4, ta được:

y=-2+4=2

Vậy: (P) cắt (d) tại B(-4;8); C(2;2)

c: Thay y=3x vào (P), ta được:

\(3x=\dfrac{1}{2}x^2\)

=>\(x^2=6x\)

=>\(x^2-6x=0\)

=>x(x-6)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=0\left(loại\right)\\x=6\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)

Thay x=6 vào (P), ta được:

\(y=6^2\cdot\dfrac{1}{2}=18\)

Vậy: A(6;18)

d: thay y=x+12 vào (P), ta được:

\(\dfrac{1}{2}x^2=x+12\)

=>\(\dfrac{1}{2}x^2-x-12=0\)

=>\(x^2-2x-24=0\)

=>(x-6)(x+4)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=6\\x=-4\end{matrix}\right.\)

Khi x=6 thì y=x+12=6+12=18

Khi x=-4 thì y=x+12=-4+12=8

vậy: B(6;18); B(-4;8)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
danh
Xem chi tiết
huynh anh nhi
Xem chi tiết
19.Đặng Thị Trúc Ly 81
Xem chi tiết
Nguyễn Dũ Minh Quân
Xem chi tiết
Nguyễn Dũ Minh Quân
Xem chi tiết
Lê Duy Thanh
Xem chi tiết
Đỗ Tuệ Lâm
Xem chi tiết
Nott mee
Xem chi tiết
ILoveMath
Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh Trung
Xem chi tiết