nguyễn hồ gia như

cho một luồng khí Co đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 núng nóng. sau khi kế thúc phản ứng thu được 4,784 gam chất rắn B (gồm 4 chất) và thoát ra 2,0608 lít khí C (đktc) có tỉ khối đối với khí oxi là 1,125. tính phần trăm khối lượng các oxit trong a

Lê Ng Hải Anh
27 tháng 3 2023 lúc 23:36

- Khí thoát ra gồm CO và CO2.

Gọi: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO}=a\left(mol\right)\\n_{CO_2}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow a+b=\dfrac{2,0608}{22,4}=0,092\left(mol\right)\left(1\right)\)

TỈ khối của C so với O2 là 1,125.

\(\Rightarrow\dfrac{28a+44b}{a+b}=1,125.32\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,046\left(mol\right)\\b=0,046\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

BTNT C, có: nCO (pư) = nCO2 = 0,046 (mol)

Gọi: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{FeO}=x\left(mol\right)\\n_{Fe_2O_3}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) ⇒ x + y = 0,04 (3)

Theo ĐLBT KL, có: mA + mCO = mB + mCO2

⇒ mA = 4,784 + 0,046.44 - 0,046.28 = 5,52 (g)

⇒ 72x + 160y = 5,52 (4)

Từ (3) và (4) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,01\left(mol\right)\\y=0,03\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{FeO}=\dfrac{0,01.72}{5,52}.100\%\approx13,04\%\\\%m_{Fe_2O_3}\approx86,96\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Đình Nam
Xem chi tiết
Jess Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Xuân Khê Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
And see Hide
Xem chi tiết
SatsukiUser
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết