Chương 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

Kimian Hajan Ruventaren

Cho hai tập hợp \(A=\left\{1;2;3\right\}\)\(B=\left\{1;2;3;4;5;\right\}\). Số tập hợp C thỏa mãn \(A\cup C=B\). ( Kèm lời giải )

Nguyễn Việt Lâm
17 tháng 9 2020 lúc 22:21

\(B\backslash A=\left\{4;5\right\}\)

\(\Rightarrow C=\left\{4;5\right\};\left\{1;4;5\right\};\left\{2;4;5\right\};\left\{3;4;5\right\};\left\{1;2;4;5\right\};\left\{1;3;4;5\right\};\left\{2;3;4;5\right\};\left\{1;2;3;4;5\right\}\)

(Số tập C thỏa mãn đúng bằng số tập con của A)


Các câu hỏi tương tự
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Luc Diep
Xem chi tiết
TFBoys
Xem chi tiết
Easylove
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Phú Phạm Minh
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết