người bán muối cho thần...
Cho góc nhọn xOy . Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho ,OA=OB . Gọi M là trung điểm của AB a) Chứng minh ΔOMA= ΔOMB b) Trên tia OM lấy K sao cho M nằm giữa O và K . Chứng minh AK=BK c) Giả sử góc xOy=
Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 tháng 12 2021 lúc 13:30

a: Xét ΔOMA và ΔOMB có 

OM chung

MA=MB

OA=OB

Do đó: ΔOMA=ΔOMB

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Liễu Lê thị
Xem chi tiết
dao huyen trang
Xem chi tiết
nguyễn quỳnh trang
Xem chi tiết
Khánh Linh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Trần Tiến Đạt
Xem chi tiết
Phạm Thùy Dung
Xem chi tiết
Sali Hà
Xem chi tiết
Hải Nam Vũ
Xem chi tiết
Xem chi tiết