Minz Ank

Cho các số thực a,b,c thoả mãn abc + a + c = b. Tìm min của P = \(\dfrac{1}{1+a^2}+\dfrac{1}{1+b^2}+\dfrac{1}{1+c^2}\)


Các câu hỏi tương tự
Minz Ank
Xem chi tiết
Alan
Xem chi tiết
hacker nỏ
Xem chi tiết
Ha Hoang
Xem chi tiết
mienmien
Xem chi tiết
Minz Ank
Xem chi tiết
tep.
Xem chi tiết
Hoàng Nhật
Xem chi tiết
thành piccolo
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)