Linh Linh

cho biểu thức P=\(\left(1-\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right)\)\(\div\)\(\left(\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}+\dfrac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}}+\dfrac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}\right)\)

rút gọn P

tìm giá trị để P>0

Akai Haruma
29 tháng 3 2021 lúc 23:47

Lời giải:
ĐK: $x\geq 0; x\neq 4; x\neq 9$

\(P=\frac{1}{\sqrt{x}+1}:\left[\frac{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)}-\frac{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}-2)}+\frac{\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)}\right]\)

\(=\frac{1}{\sqrt{x}+1}:\frac{x-9-(x-4)+\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)}=\frac{1}{\sqrt{x}+1}:\frac{\sqrt{x}-3}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)}=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}\)

Để $P>0\Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}>0$

$\Leftrightarrow \sqrt{x}-2>0$ (do $\sqrt{x}+1>0$)

$\Leftrightarrow x>4$

Kết hợp với ĐKXĐ suy ra $x>4; x\neq 9$

Bình luận (0)
Pikachuuuu
12 tháng 5 2021 lúc 8:10

a, \(P=\left(1-\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right):\left(\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}+\dfrac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}}+\dfrac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}\right)\)

\(P=\left(\dfrac{\sqrt{x}+1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right):\left(\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3}+\dfrac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}\right)\)

\(P=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}:\left[\dfrac{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}-\dfrac{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}+\dfrac{\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}\right]\)

\(P=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}:\left[\dfrac{x-9-x+4+\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}\right]\)

\(P=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}:\dfrac{\sqrt{x}-3}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}\)

\(P=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}.\sqrt{x}-2=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Hoang Minh
Xem chi tiết
amu lina
Xem chi tiết
Yết Thiên
Xem chi tiết
Hoang Minh
Xem chi tiết
Hải Lục Vũ
Xem chi tiết
Pink Pig
Xem chi tiết
amu lina
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Anh
Xem chi tiết