Diễm Đinh

BT: Có bao nhiêu mật khẩu gồm 3 ký tự trong đó có 2 số và 1 chữ cái in hoa?

Số cách chọn 1 chữ cái in hoa là \(C^1_{26}=26\left(cách\right)\)

Số cách chọn 2 chữ số bất kì trong 9 chữ số là 9*9=81(cách)

Số mật khẩu gồm có 3 kí tự trong đó có 2 chữ số và 1 chữ cái in hoa là:

\(26\cdot81\cdot3!=18954\left(mậtkhẩu\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Huy
3 tháng 4 lúc 13:06

Có 18954 mật khẩu.

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 15:23

Có 26 chữ cái in hoa, chọn vị trí cho chữ cái in hoa có 3 cách

Chọn 2 số: có \(10.10=100\) cách

\(\Rightarrow26.3.100=7800\) mật khẩu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhiên Nguyễn Thị Ngọc
Xem chi tiết
Ngọc Trâm Nguyễn Kim
Xem chi tiết
Võ xuân trường
Xem chi tiết
Ma Ron
Xem chi tiết
Jjjj Li
Xem chi tiết
Jjjj Li
Xem chi tiết
Almoez Ali
Xem chi tiết
Trần Thị Trà My
Xem chi tiết
Hihippn
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thu
Xem chi tiết