Nguyễn Thị Anh Tuyết

Bài 5: Tính nhanh

A, 327 - 16 + 216 - 27 + 600

B, 16 x 48 + 8 x 48 + 16 x 28

giúp với khocroi

Ngọc An
6 tháng 12 2023 lúc 21:53

327 - 16 + 216 - 27 + 600          16 x 48 + 8 x 48 + 16 x 28

=(327 - 27) + (216 - 16) + 600      =16 x 48 + 16 x 24 + 16 x 28 

=300           + 200           + 600     =16 x (48 + 24 + 28)

=500                               + 600     =16 x 100

=1100                                            =1600

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguễn Anh Tuyết
Xem chi tiết
Phạm Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Phạm Bảo Trúc
Xem chi tiết
Vũ Thị Kim Loan Vũ
Xem chi tiết
Mai Tùng Dương
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Đặng Ý Nhi
Xem chi tiết