Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 163
Số lượng câu trả lời 238
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Akai Haruma