YesIsMe

1 giờ 45 phút x 3 + 7 x 1,75 giờ + 105 phút - 1 giờ 45 phút

Trịnh Thuỳ Linh
26 tháng 3 lúc 20:55

`1` giờ `45` phút `xx3` `+` `7xx1,75` giờ `+105` phút `-` `1` giờ `45` phút 

`=1` giờ `45` phút `xx3` `+` `7` `xx` `1` giờ `45` phút `+` `1` giờ `45` phút `xx1` `-` `1` giờ `45` phút `xx1`

`=1` giờ `45` phút `xx(3+7+1-1)`

`=1` giờ `45` phút `xx10`

`=1,75` giờ `xx10`

`=17,5` giờ 

Bình luận (1)
Ngô Hải Nam
26 tháng 3 lúc 20:56

`1` giờ `45` phút `xx3` `+` `7xx1,75` giờ `+105` phút `-1` giờ `45` phút

`=1` giờ `45` phút `xx3+7xx1` giờ `45` phút `+1` giờ `45` phút `-1` giờ `45` phút

`=1` giờ `45` phút `xx(3+7+1-1)`

`=1` giờ `45` phút `xx10`

`=10` giờ `450` phút

`=17` giờ `30` phút

Bình luận (0)
Komuro Tairoku
26 tháng 3 lúc 20:56

1 giờ 45 phút x 3 + 7 x 1,75 giờ + 105 phút - 1 giờ 45 phút
= 3 giờ 135 phút + 7 x 1 giờ 45 phút + 105 phút - 1 giờ 45 phút
= 3 giờ 135 phút + (7 - 1) x 1 giờ 45 phút + 105 phút
= 3 giờ 135 phút + 6 x 1 giờ 45 phút + 1 giờ 45 phút
= 3 giờ 135 phút + 6 giờ 270 phút  + 1 giờ 45 phút
= 10 giờ 450 phút
= 17 giờ 30 phút

Bình luận (0)
Paoo Nqoccc
26 tháng 3 lúc 20:57
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn thị thúy ngọc
Xem chi tiết
elisa
Xem chi tiết
trần tường nghi
Xem chi tiết
Đinh Hà My
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hưng
Xem chi tiết
Phương Thùy Đào
Xem chi tiết
đào phương trang
Xem chi tiết
Truc Nguyen
Xem chi tiết
Trần Thị Thu hạnh
Xem chi tiết