Lizy
Phan Quỳnh
17 tháng 5 lúc 0:08

Câu 1:

1. C

2. B

3. C

4. A

Câu 2:

1. D

2. C

3. A

4. B

5. D

6. D

7. B

8. B

 

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
17 tháng 5 lúc 2:51

Câu I

1 D

2 B

3 A

4 A

Câu 2

1 D

2 C

3 A

4 B

5 D

6 D

7 B

8 C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết