Lizy
Phan Quỳnh
17 tháng 5 lúc 0:15

9. B

10. C

11. D

12. B

13. C

14. A

15. B

16. B

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
17 tháng 5 lúc 2:52

9 B

10 C

11 D

12 B

13 C

14 A

15 D

16 B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết