Lizy
Phan Quỳnh
17 tháng 5 lúc 0:21

Câu IV:

1. was watching

2. Has (his health) improved

3. cycling

4. to be

Câu V:

1. chemist

2. unreasonable

3. increasingly

4. endangered

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
17 tháng 5 lúc 2:53

IV

1 was watching

2 has improved

3 cycling

4 to be

V

1 Chemist

2 unreasonable

3 increasingly

4 endangered

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết