nguyễn hữu kim
Toru
10 tháng 5 lúc 15:58

Gọi số sản phẩm mỗi ngày phân xưởng phải làm được theo kế hoạch là \(x\) (sản phẩm; \(x\in \mathbb{N}^*\))

Thời gian phân xưởng làm xong theo kế hoạch là: \(\dfrac{900}{x}\) (ngày)

Thực tế mỗi ngày phân xưởng đã làm được: \(x+15\) (sản phẩm)

Thời gian phân xưởng làm xong trên thực tế là: \(\dfrac{900}{x+15}\) (ngày)

Vì thực tế phân xưởng đã làm xong 900 sản phẩm trước thời hạn 3 ngày nên ta có phương trình:

\(\dfrac{900}{x}-\dfrac{900}{x+15}=3\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{900\left(x+15\right)-900x}{x\left(x+15\right)}=3\)

\(\Rightarrow13500=3x\left(x+15\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2+15x-4500=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-60x+75x-4500=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-60\right)\left(x+75\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-60=0\\x+75=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=60\left(\text{thỏa mãn}\right)\\x=-75\left(\text{không thỏa mãn}\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy theo kế hoạch mỗi ngày phân xưởng phải làm 60 sản phẩm.

\(\text{#}Toru\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hello
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Trang Lương
Xem chi tiết
Tho Vo
Xem chi tiết
huy dương
Xem chi tiết
Trần Ngọc Liên
Xem chi tiết
duong hong anh
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
nguyễn Ngọc Thùy Dương
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết