Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 4 lúc 18:17

6.

Gọi quãng đường từ A đến khi hai người gặp nhau là x (km) với x>0

Thời gian người thứ nhất đi đến khi gặp nhau là: \(\dfrac{x}{30}\) giờ

Thời gian người thứ hai đi là: \(\dfrac{x}{45}\) giờ

Do người thứ hai xuất phát sau 1 giờ nên ta có pt:

\(\dfrac{x}{30}=\dfrac{x}{45}+1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{30}-\dfrac{x}{45}=1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{90}=1\)

\(\Leftrightarrow x=90\)

Vậy kể từ lúc người thứ nhất xuất phát đến khi gặp nhau là \(\dfrac{90}{30}=3\) giờ, nên 2 người gặp nhau lúc 10 giờ

Nơi gặp nhau cách A 90 km

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 4 lúc 18:09

4.

Đổi 20 phút =1/3 giờ

Gọi độ dài quãng đường AB là x (km) với x>0

Thời gian xe đi từ A đến B là: \(\dfrac{x}{25}\) giờ

Thời gian xe đi từ B về A là: \(\dfrac{x}{30}\) giờ

Do thời gian về ít hơn thời gian đi 1/3 giờ nên ta có pt:

\(\dfrac{x}{25}-\dfrac{x}{30}=\dfrac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{150}=\dfrac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow x=50\left(km\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 4 lúc 18:13

5.

Đổi 15 phút =1/4 giờ

Gọi độ dài quãng đường AB là x (km) với x>0

Thời gian xe dự định đi từ A đến B là: \(\dfrac{x}{48}\) giờ

Quãng đường xe đi được trong 1 giờ là: \(48.1=48\) (km)

Độ dài quãng đường còn lại là: \(x-48\) (km)

Vận tốc của xe trên quãng đường còn lại là: \(48+6=54\) (km/h)

Thời gian xe đi hết quãng đường còn lại: \(\dfrac{x-48}{54}\) giờ

Do xe đến nơi đúng giờ dự định nên ta có pt:

\(\dfrac{x}{48}=1+\dfrac{1}{4}+\dfrac{x-48}{54}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{48}-\dfrac{x}{54}=1+\dfrac{1}{4}-\dfrac{48}{54}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{432}=\dfrac{13}{36}\)

\(\Leftrightarrow x=156\left(km\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 4 lúc 18:19

7.

Đổi 1 giờ 20 phút =4/3 giờ

Gọi vận tốc riêng của cano là x (km/h) với x>3

Vận tốc cano khi xuôi dòng là: \(x+3\) (km/h)

Quãng đường cano xuôi dòng là: \(\dfrac{4}{3}\left(x+3\right)\) (km)

Vận tốc cano khi ngược dòng là: \(x-3\) (km/h)

Quãng đường cano khi ngược dòng là: \(2\left(x-3\right)\) (km)

Do quãng đường cano xuôi dòng và ngược dòng bằng nhau (cùng là đoạn AB) nên ta có pt:

\(\dfrac{4}{3}\left(x+3\right)=2\left(x-3\right)\)

\(\Leftrightarrow4x+12=6x-18\)

\(\Leftrightarrow x=15\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hello
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Trang Lương
Xem chi tiết
Tho Vo
Xem chi tiết
huy dương
Xem chi tiết
Trần Ngọc Liên
Xem chi tiết
duong hong anh
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
nguyễn Ngọc Thùy Dương
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết