nasa
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 19:47

1.

Gọi tuổi em hiện nay là x (với x>0,\(x\in N\))

Do tuổi anh hiện nay gấp 6 tuổi em nên tuổi anh hiện nay là: 6x

Sau 6 năm nữa tuổi em là: \(x+6\)

Sau 6 năm nữa tuổi anh là: \(6x+6\)

Do 6 năm nữa tuổi anh gấp 2 tuổi em nên ta có pt:

\(6x+6=2\left(x+6\right)\)

\(\Leftrightarrow4x=6\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{3}{2}\) ? (đề bài sai)

2.

Đổi 1h30ph=1,5 giờ

Gọi thời gian bác Bình đuổi kịp bác An là x (giờ) với x>0

Quãng đường bác An đi từ lúc bắt đầu đến khi bị bác Bình đuổi kịp là:

\(30\left(x+1,5\right)\) (km)

Quãng đường bác Bình đi cho đến khi đuổi kịp bác An là:

\(40x\) (km)

Bác Bình đuổi kịp bác An khi quãng đường của 2 người bằng nhau nên ta có pt:

\(30\left(x+1,5\right)=40x\)

\(\Leftrightarrow10x=450\)

\(\Rightarrow x=4,5\) (giờ)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 19:52

3.

Gọi số tiền ban đầu bác Hoa gửi là x (đồng) với x>0

Số tiền cả vốn lẫn lãi sau năm đầu là: \(x+x.6\%=1,06x\) (đồng)

Số tiền lãi của năm thứ hai là: \(1,06x.6\%=0,0636x\)  (đồng)

Số tiền cả gốc lẫn lãi sau 2 năm là: \(1,06x+0,0636x=1,1236x\) (đồng)

Do sau 2 năm bác nhận được 224720000 đồng nên ta có pt:

\(1,1236x=224720000\)

\(\Rightarrow x=200000000\) (đồng)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 19:54

4.

Gọi thời gian bơi của bạn Hà là x (phút) với x>0

Thời gian chạy bộ là: \(30-x\) phút

Số calo tiêu thụ cho bơi là: \(12x\) (calo)

Số calo tiêu thụ cho chạy bộ là: \(8.\left(30-x\right)\) (calo)

Do bạn tiêu thị hết 300 calo nên ta có pt:

\(12x+8.\left(30-x\right)=300\)

\(\Leftrightarrow4x=60\)

\(\Leftrightarrow x=15\)

Vậy bạn bơi 15 phút và chạy bộ 15 phút

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hello
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Trang Lương
Xem chi tiết
Tho Vo
Xem chi tiết
huy dương
Xem chi tiết
Trần Ngọc Liên
Xem chi tiết
duong hong anh
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
nguyễn Ngọc Thùy Dương
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết