Nobodycare
Sinh Viên NEU
20 tháng 3 lúc 2:54

V

1 B

2 D

3 A

4 C

5 B

II Writing

1 I sunbathed for a while, and then had a swim


Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết