Bảo Ngọc
HT.Phong (9A5)
3 tháng 2 lúc 15:59

a) Áp dụng định lý Py-ta-go cho tam giác ABC vuông tại A ta có:

\(BC^2=AB^2+AC^2\)

\(\Leftrightarrow BC=\sqrt{AB^2+AC^2}\)

\(\Leftrightarrow BC=\sqrt{6^2+8^2}=\sqrt{100}=10\left(cm\right)\)

b) Xét ΔABC và ΔHBA có: 

\(\widehat{BAC}=\widehat{BHA}\left(=90^o\right)\) 

\(\widehat{BCA}=\widehat{BAH}\) (cùng phụ với \(\widehat{B}\)

\(\Rightarrow\Delta ABC\sim\Delta HBA\left(g.g\right)\) 

c) Sửa chứng minh: \(AB^2=BC\cdot HB\)

Ta có: \(\Delta ABC\sim\Delta HBA\)

\(\Rightarrow\dfrac{AB}{HB}=\dfrac{BC}{AB}\) 

\(\Rightarrow AB^2=BC\cdot HB\) 

\(\Rightarrow HB=\dfrac{AB^2}{BC}=\dfrac{6^2}{10}=3,6\left(cm\right)\)

Mà: \(BC=HB+HC\Rightarrow HC=BC-HB=10-3,6=6,4\left(cm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hello
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Trang Lương
Xem chi tiết
Tho Vo
Xem chi tiết
huy dương
Xem chi tiết
Trần Ngọc Liên
Xem chi tiết
duong hong anh
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
nguyễn Ngọc Thùy Dương
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết