Phat Tan
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 22:03

a: Xét ΔBEC có

M,K lần lượt là trung điểm của BE,BC

=>MK là đường trung bình của ΔBEC

=>MK//EC và MK=EC/2

Xét ΔDEC có

I,N lần lượt là trung điểm của DE,DC

=>IN là đường trung bình của ΔBEC

=>IN//EC và IN=EC/2

Ta có: MK=EC/2

IN=EC/2

Do đó: MK=IN

b: Xét ΔDEB có

I,M lần lượt là trung điểm của ED,EB

=>IM là đường trung bình của ΔDEB

=>\(IM=\dfrac{BD}{2}\)

Ta có: \(IM=\dfrac{BD}{2}\)

\(IN=\dfrac{EC}{2}\)

mà BD=EC

nên IM=IN

Ta có: IN//EC

MK//EC

Do đó: IN//MK

Xét tứ giác MINK có

MK//NI

MK=NI

Do đó: MINK là hình bình hành

Hình bình hành MINK có IM=IN

nên MINK là hình thoi

=>MN\(\perp\)IK

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hello
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Trang Lương
Xem chi tiết
Tho Vo
Xem chi tiết
huy dương
Xem chi tiết
Trần Ngọc Liên
Xem chi tiết
duong hong anh
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
nguyễn Ngọc Thùy Dương
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết