Lizy
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 2:35

16 B

17 C

18 B

19 writer

20 healthy

21 heavily

22 memorize

23 inexperienced

24 B

25 D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết