Lizy
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 2:53

1 D

2 D

3 B

4 B

5 A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết