Sinh học

Quang Nhân
Quang Nhân 16 tháng 1 lúc 15:57

L = 4080 => N = 4080 : 3,4. 2 = 2400 nu

A/G = 17/7

Đặt A= T = 17x, G= X = 7x

2A+ 2G = N => 34x + 14x = 2400 => 48x = 2400 => x = 50

Vậy A=T = 17. 50= 850

G=X = 350

H= 2A + 3G = 2. 850 + 3. 350 = 2750 liên kết 

Tổng số  nu có trong các gen con là:

 2400. 22 = 5600 nu

#TK

Bình luận (0)

N=2L/3,4=(2.4080)/3,4= 2400(Nu)

a)  (A+T)/(G+X)=17/7 

<=> 2A/2G=17/7

<=>A/G=17/7

Mặt khác A+G=N/2=1200(Nu)

Ta có hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{A}{G}=\dfrac{17}{7}\\A+G=1200\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}A=T=850\\G=X=350\end{matrix}\right.\)

=> Số liên kết hidro của gen: H=2A+3G=2.850+3.350= 2750(liên kết)

b) Tổng số nu trong các gen con được hình thành:

N.22=2400.4=9600(Nu)

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 16 tháng 1 lúc 10:30

Peroxixôm và lưới nội chất trơn.

Bình luận (1)
@Luna🌙✨
@Luna🌙✨ 16 tháng 1 lúc 10:12

Mục đích chung của rèn luyện tim mạch là nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe toàn thân thông qua tăng cường chức năng hệ cơ quan tim mạch. Vì vậy, tập luyện có tác dụng và ít gây căng thẳng khi huy động được nhiều nhóm cơ tham gia.

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 15 tháng 1 lúc 22:54

- Làm xuất hiện các biến dị di truyền, làm nguồn nguyên liệu quan trọng trong chọn giống.

- Đa số các đột biến là gen lặn và có hại nhưng chúng chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp và trong điều kiện môi trường thích hợp. Qua quá trình giao phối, nếu gặp tổ hợp gen thích hợp thì một gen có hại cũng có thể có lợi. Trong thực tế người ta thường gặp những đột biến có lợi cho bản thân sinh vật và cho con người.

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Thanh Hoàng Thanh 15 tháng 1 lúc 22:54

Áp dụng với chăn nuôi, trồng trọt vì đột biến gen làm xuất hiện các biến dị di truyền, làm nguồn nguyên liệu quan trọng trong chọn giống.VD: Đột biến làm tăng khả năng chịu hạn và chịu rét ở lúa… 

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 15 tháng 1 lúc 23:19

a) Số NST đơn mới hoàn toàn môi trường phải cung cấp cho 20 tế bào trên là :20 . 2n (2k – 2) = 20.60 .(25 – 2) = 36000 (NST)

b. Số thoi dây tơ vô sắc xuất hiện trong quá trình nguyên phân của số tế bào nói trên là:20 . (2k – 1) = 20 (25 – 1) = 620

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 15 tháng 1 lúc 23:18

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 15 tháng 1 lúc 23:21

#TK

1. 1 LOÀI 2n có thể tạo 2n giao tử = 1048576 => n = 20

Vậy 2n = 20

2. Giả sử a là số tinh bào bậc 1 và noãn bào bậc 1 ta có:

+ số lượng trứng = a

+ số lượng tinh trùng = 4a

+ trong mỗi trứng và tinh trùng có n=20NST

Ta có : 20×5a = 1600 →a = 16 → số tinh trùng = 6; số trứng = 16

Hiệu suất thụ tinh:

+ Của trứng = 12/16 = 75%

+ của tinh trùng = 12/64 =18,75%

3.

+ 16 tinh bào bậc 1 và 16 noãn bào bậc 1 giảm phân 1 lần => 32 tế bào này có bộ NST nhân đôi 1 lần, môi trương cung cấp số lượng NST = số lượng NST trong 32 tế bào = 32×2n = 1280NST

Bình luận (1)

a)

Vì tế bào  sinh dục đực và cái có số lần nguyên phân bằng nhau mà 1 tb sinh tinh tạo 4 tinh trùng 1 tế bào sinh trứng tạo 1 trứng nên tinh trùng gấp 4 lần trứng

=> số trứng là 240/5=48

=> Số tinh trùng là 240-48=192

b)

 48 trứng=> 48 tế bào sinh trứng

tế bào sinh trứng = tế bào sinh tinh = 48

Bình luận (1)

Một tế bào sinh dục sơ khai đực giảm phân cho 4 giao tử đực ( tinh trùng ).

Một tế bào sinh dục sơ khai cái giảm phân cho 1 giao tử cái ( trứng ).

→ Số tinh trùng được tạo ra gấp 4 lần số trứng được tạo ra.

Gọi a là số trứng được tạo ra.

→ Số tinh trùng được tạo ra là : 4a

Ta có :

4a+a=640

⇒5a=640

⇒a=128

Vậy số trứng được tạo ra là 128

Còn số tinh trùng được tạo ra là : 128.4=512

b.

Số tế bào sinh tinh là :

512:4=128( Tế bào )

Số tế bào sinh trứng là :

128:1=128( Tế bào )

Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai đực và cái nói trên.

Ta có : 2x=128

⇒x=7

=> Số tế bào sinh tinh là 128 tế bào; Số tế bào sinh trứng là 128 tế bào; Tế bào sinh dục sơ khai đực và cái nói trên thực hiện nguyên phân 7 lần.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 15 tháng 1 lúc 20:46

undefinedundefined

Bình luận (0)

Trời ơi sinh lớp 9 khó hơn cả sinh 12 thế này làm mãi không được.🤣🤣

Bình luận (0)
๖ۣۜ๖ۣۜBé_๖ۣۜZαηッ
๖ۣۜ๖ۣۜBé_๖ۣۜZαηッ 15 tháng 1 lúc 20:46

Có j dài quá thì thôi=))

a. Biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F2. - Xác định trội lặn: Lai hai ruồi dấm thuần chủng thân xám, cánh ngắn và thân đen, cánh dài, F­1 thu được toàn ruồi thân xám, cánh dài. Vậy tính trạng thân xám là tính trạng trội, thân đen là tính trạng lặn, tính trạng cánh dài là tính trạng trội, cánh ngắn là tính trạng lặn.(theo định luật đồng tính Menđen) - Quy ước gen: B: thân xám b: thân đen V: cánh dài v: cánh ngắn - Xét sự di truyền tính trạng màu sắc thân: Ở F2 thân xám : thân đen = 3:1. Suy ra cả bố và mẹ đều có kiểu gen Bb SĐL: P: Thân xám x Thân xám Bb x Bb GP: B ; b B ; b F1 Tỉ lệ kiểu gen: 1BB : 2Bb : 1bb Tỉ lệ kiểu hình: 3 thân xám: 1 thân đen - Xét sự di truyền tính trạng kích thước cánh: Ở F2 cánh dài : cánh ngắn = 3:1. Suy ra cả bố và mẹ đều có kiểu gen Vv SĐL: P: Cánh dài x Cánh ngắn Vv x Vv GP: V ; v V ; v F1 Tỉ lệ kiểu gen: 1VV : 2Vv : 1vv Tỉ lệ kiểu hình: 3 cánh dài: 1 cánh ngắn - Xét sự di truyền đồng thời cả hai tính trạng: Nếu các gen quy định tính trạng phân li độc lập thì: (3 thân xám: 1 thân đen) (3 cánh dài: 1 cánh ngắn) = 9thân xám, cánh dài:3thân xám, cánh ngắn:3thân đen, cánh dài:1 thân đen, cánh ngắn Nhưng tỉ lệ đề bài là 1thân xám, cánh ngắn:2thân xám, cánh dài:1thân đen, cánh dài. Vậy các gen không phân li độc lập mà di truyền liên kết. - F1 dị hợp hai cặp gen, F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1:2:1, suy ra F1 có kiểu gen dị hợp tử chéo Bv bV - Bố mẹ thuần chủng thân xám, cánh ngắn kiểu gen Bv ; thân đen, cánh dài có kiểu gen bV Bv bV SĐL: P: thân xám, cánh ngắn x thân đen, cánh dài Bv bV Bv x bV GP: Bv bV

F1: Bv bV ( 100% thân xám, cánh dài) F1 x F1: thân xám, cánh dài x thân xám, cánh dài Bv x Bv bV bV GF1: Bv ; bV Bv ; bV

F2: Bv Bv bV T LKG: 1 : 2 : 1 Bv bV bV TLKH: 1 thân xám, cánh ngắn : 2 thân xám, cánh dài : 1thân đen, cánh dài.

b. Chọn ruồi khác để khi lai với ruồi F1 ở trên thu được thế hệ con có tỷ lệ 3 ruồi thân xám, cánh dài:1 ruồi thân xám, cánh ngắn. Thế hệ con có kiểu hình 100% thân xám mà ruồi F1 có kiểu gen Bb, vậy ruồi đem lai chỉ cho giao tử B, kiểu gen là BB. Thế hệ con có tỷ lệ cánh dài: cánh ngắn= 3:1, suy ra cả bố và mẹ có kiểu gen Vv. Vậy ruồi đem lai có kiểu gen là BV (kiểu hình thân xám, cánh dài) Bv

P: thân xám, cánh dài x thân xám, cánh dài Bv x BV bV Bv GP: Bv ; bV BV ; Bv

F1: BV Bv BV bV T LKG: 1 : 1 : 1 : 1 Bv Bv bV Bv TLKH: 3 thân xám, cánh dài:1 thân xám, cánh ngắn

Bình luận (0)

P: AAaa ( Qủa đỏ)  x Aaaa (Qủa đỏ)

G(P): (1/6AA:4/6Aa:1/6aa) x (3/6Aa:3/6aa)

F1: 3/36AAAa:15/36AAaa:15/36Aaaa:3/36aaaa 

Qủa đỏ: 33/36\(\approx91,667\%\)

Bình luận (0)

undefined

Bình luận (5)

A,Chất tế bào

Bình luận (1)
Tranx
Tranx 16 tháng 1 lúc 13:54

A. Chất tế bào.

Bình luận (0)
Tan Pham
Tan Pham 16 tháng 1 lúc 14:13

 

A. Chất tế bào.

 

  

 

Bình luận (1)
Loading...