Karik-Linh
4 giờ trước (21:27)

\(\omega\)=2\(\pi\)\\(\pi\)=2 

=>v=\(\omega\).A=2.0,02=0,04m\s 

Bình luận (0)
minhnha nhanhan
3 giờ trước (21:55)

\(\omega\)=2\(\pi\)/T=2(rad/s)

Vận tốc qua vị trí cần bằng là vận tốc lớn nhất: 

vmax=\(\omega\)A=4(cm/s)

Bình luận (0)
minhnha nhanhan
3 giờ trước (21:57)

khoảng thời gian vận tốc có giá trị âm là T/2=1(s)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam
9 giờ trước (15:49)

câu 1: 

t2-t1=Δt=T/2=0,5s

=> T = 1s

=> f = 1/T = 1 hz

=> chọn A

Bình luận (1)
Nguyễn Hoàng Nam
9 giờ trước (15:57)

câu 2:

Vmax=A.ω

=> ω=Vmax/A=π ( rad/s)

=> T=2(s)

nhìn đồ thị ta thấy t1= 3T/4=1.5(s)

=> chọn B

Bình luận (0)
missing you =
Hôm qua lúc 19:43

\(=>RTd=R1+R2=\dfrac{110^2}{45}+\dfrac{110^2}{75}=430\left(om\right)\)

Bình luận (0)
Đức Minh
8 giờ trước (17:13)

\(W_t=9\cdot W_đ\Rightarrow W_đ=\dfrac{1}{9}\cdot W_t\)

Để \(W_đ=\dfrac{1}{9}W_t\Rightarrow x=\pm\dfrac{A}{\sqrt{\dfrac{1}{9}+1}}=\pm\dfrac{3\sqrt{10}}{10}A\)

Bình luận (0)
M r . V ô D a n h
3 tháng 8 lúc 8:48

B

Bình luận (0)
Karik-Linh
3 tháng 8 lúc 10:00

B

 

Bình luận (0)
minhnha nhanhan
3 giờ trước (22:18)

v=ω.r => 0,75=ω.0,25 =>ω=3(rad/s)

A=r=0,25m=25cm

tại thời điểm ban đầu M’ đi qua vị trí x=A/2 theo chiều âm =>φ=\(\dfrac{\pi}{3}\)

pt li độ:x=25cos(3t+\(\dfrac{\pi}{3}\))

tại t=8s => x\(\approx\)24,9(cm)

Bình luận (0)
Ti Ton Tai
2 tháng 8 lúc 15:59

mọi người giúp em với ạ khocroi

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN