Câu hỏi của Sakura Linh - Toán lớp 6

A là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số không chia hết cho 3. Hỏi A có bao nhiêu phần tử.

    Được cập nhật 29/10/2016 lúc 20:30
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.