Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

Long

một chất điểm chuyển động theo pt x=4(sin)^2, Y=5, z=4(cos)^2 thì pt quĩ đao của chất điềm là gì ???


Các câu hỏi tương tự
Loading...