Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10

\(\sqrt{\frac{x^2+x+2}{x+3}}+x^2< \frac{2}{\sqrt{x^2+3}}+1\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.