Câu hỏi của wary reus - Toán lớp 9

Thực hiện phép tính

a, \(\sqrt{12-3\sqrt{7}-\sqrt{12+3\sqrt{7}}}\)

b, \(\sqrt{125}-4\sqrt{45}+3\sqrt{20}-\sqrt{80}\)

c, \(2\sqrt{\frac{27}{4}}-\sqrt{\frac{48}{9}}-\frac{2}{5}\sqrt{\frac{75}{16}}\)

d , \(\left(\sqrt{99}-\sqrt{18}-\sqrt{11}\right)\sqrt{11}+3\sqrt{22}\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.