Pham Trong Bach

Tìm các hàm số f(x) biết f ' ( x ) = cos x 2 + sin   x 2

A.  f ( x ) = sin x 2 + sin   x 2 + C

B.  f ( x ) = 1 2 + cos   x + C

C.  f ( x ) = - 1 2 + sin   x + C

D.  f ( x ) = sin   x 2 + sin   x + C

Cao Minh Tâm
28 tháng 1 2017 lúc 8:38

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = ( sin   x + c o s x ) 2

A.  ∫ f ( x ) d x = x + 1 2 c o s 2 x + C

B.  ∫ f ( x ) d x = 1 2 c o s 2 x + C

C.  ∫ f ( x ) d x = - 1 2 c o s 2 x + C

D.  ∫ f ( x ) d x = x - 1 2 c o s 2 x + C

Pham Trong Bach

Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin   x . 2 − cos x  là

A.  F ( x ) = 2 3 ( 2 − cos x ) 2 − cos x + C

B.  F ( x ) = − 3 2 ( 2 − cos x ) 2 − cos x + C

C.  F ( x ) = − 1 2 2 − cos x + C

D.  F ( x ) = 2 3 2 − cos x + C

Pham Trong Bach

Cho hàm số  f ( x ) = a x + b c x + d với a,b,c,d là các số thực và c ≠ 0. Biết f(1)=1, f(2)=2 và f(f(x))=x với mọi x ≠ - d c . Tính l i m x → ∞ f ( x ) .

A.  3 2

B.  5 6

C.  2 3

D.  6 5

Pham Trong Bach

Cho các mệnh đề sau đây:

(1) Hàm số  f ( x ) = log 2 2   x - log 2 x 4 + 4  có tập xác định  D = [ 0 ; + ∞ )

(2) Hàm số  y = log a x  có tiệm cận ngang

(3) Hàm số  y = log a x ;   0 < a < 1  và Hàm số  y = log a x ,   a > 1  đều đơn điệu trên tập xác định của nó 

 

(4) Bất phương trình:  log 1 2 5 - 2 x 2 - 1 ≤ 0  có 1 nghiệm nguyên thỏa mãn.

(5) Đạo hàm của hàm số  y = ln 1 - cos   x   sin   x 1 - cos   x 2

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng:

A. 0

B. 2

C. 3

D.1

Pham Trong Bach

Biết rằng F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) = sin(1-2x) và thỏa mãn F 1 2 = 1 . Mệnh đề nào sau đay là đúng?

A.  F x = - 1 2 cos 1 - 2 x + 3 2

B.  F x = cos 1 - 2 x

C.  F x = cos 1 - 2 x + 1

D.  F x = 1 2 cos 1 - 2 x + 1 2

Pham Trong Bach

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R thỏa mãn ∫ 1 9 f ( x ) x d x = 4  , ∫ 0 π 2 f ( sin   x )   c o s x d x = 2 . Tích phân  ∫ 0 3 f ( x ) d x bằng

A. 8

B. 4

C. 6

D. 10

Pham Trong Bach

Cho hàm số f(x) thỏa mãn f(x).f '(x)=1 với mọi x ∈ ℝ  Biết ∫ 1 2 f ( x ) d x = a và f(1)=b,f(2)=c. Tích phân ∫ 1 2 x f ( x ) d x  bằng

A. 2c-b-a

B. 2a-b-c

C. 2c-b+a

D. 2a-b+c

Pham Trong Bach

Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = sin (2x-1) 

A.  ∫ f ( x ) d x = 1 2 sin ( 2 x - 1 ) + C

B.  ∫ f ( x ) d x = 1 2 c o s ( 2 x - 1 ) + C

C.  ∫ f ( x ) d x = - 1 2 sin ( 2 x - 1 ) + C

D.  ∫ f ( x ) d x = - 1 2 c o s ( 2 x - 1 ) + C

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN