yến
3 tháng 4 2016 lúc 11:38

thời gian đi đẻ 2 xe gặp nhau là:  9 giờ 30 phút - 7 giờ = 2 giờ 30phút 2gio 30 phút = 2,5 giờAB là :a) (40+50) x 2,5 =225kmthời gian xe con đi từ B về A là: 225: 50= 4,5 giờ 4,5 giờ =4 giờ 30 phút b) xe con đi từ B về A lúc :7 giơ + 4 giờ 30 phút = 11 giờ  30 phút chỗ gặp nhau cách A là  40 x 2,5 = 100kmthời gian ce con đi từ chỗ gặp nhau về tỉnh A là 11 giờ 30 phút - 9 giờ 30 phút = 2 giờ khi xe con đến tỉnh A thì xe tải đi được 40 x 2 = 80kmc) khi xe con đến tỉnh A  thì khoảng cách giữa 2 xe là 100+ 80 =180km                đáo số : 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN